Ongelmatilanteessa paina F5 tai Reload selaimen ollessa auki.


 

Lapsilähtöiset palvelukokonaisuudet – toimintaympäristö, nykytila ja tavoitteet


ke 5.6.2019 klo 9.00-15.15
Jyväskylän Paviljonki kokoustila Alvar
Lutakonaukio 12, 40100 Jyväskylä

Päivän tavoite:

Luoda osallistujille yhteinen tilannekuva Keski-Suomen kuntien ja maakunnan alueen lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tilasta ja palveluista sekä hahmottaa yhteisesti jaettua tu-levaisuudennäkymää.

Ohjelma


Klo 9.00 Mistä LAPE-akatemiassa on kysymys, LAPE-akatemioiden fasilitaattori Mirja Antila, STM

Klo 9.15 Miten kansallinen lapsistrategia tukee kunnissa ja maakunnan alu-eella tehtävää strategiatyötä, hankejohtaja Maria Kaisa Aula, STM

Klo 10.00 Poimintoja lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tilasta ja palve-luista, Maaret Vuorenmaa, erityisasiantuntija THL
Kommentoijana Sakari Kainulainen, asiantuntija, dosentti Diakonia-ammattikorkeakoulu

Klo 11.00 Nuorten ääni mukaan toimintaympäristön ja palveluiden kehittämi-seen – miten vahvistamme nuorten ja päättäjien välisen vuoropuhe-lun ja kohtaamisia, Jere Huotari, Nuorten Suomi ry.

Klo 11.30 TAUKO

Iltapäivän ohjelma
Klo 12.30 Yhteisen tulevaisuuskuvan rakentaminen – ennakkotehtävien koon-tia yhteisesti pienryhmissä. Tavoitteena luoda yhteinen visio Keski-Suomen alueen lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistä-miseksi.

Klo 13.15 TAUKO

Klo 13.45 Ennakkotehtävien nostot pienryhmien puheenjohtajilta

klo 14.15 Miten olemme Keski-Suomessa onnistuneet lasten, nuorten ja per-heiden hyvinvoinnin tukemisessa ja palveluiden yhteensovittami-sessa?
Paneelikeskustelussa mukana Laukaan kunnanjohtaja Jaakko Kiiskilä, ylihoitaja Sanna Porkka-Hokkanen Seututerveyskeskuksesta, palvelu-johtaja Tuija Rasinen Jyväskylän sivistyspalveluista, palveluvastaava Tiina Mankonen Perusturvaliikelaitos Saarikasta, perhekeskuskoordi-naattori Elina Lämsä Äänekosken kaupungilta sekä hyvinvointikoordi-naattori Nina Peränen KSSHP:sta.

Klo 15.00 Syksyn työpajoihin valmistautuminen ja päivän päätössanat

Klo 15.15 Päivän päätös

Ennakkotehtävä
Selvitä, miten kuntasi hyvinvointikertomus ja lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma oh-jaa hyvinvointijohtamista omassa toimintaympäristössäsi:

1. Mitkä ovat lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisen painopisteet ja keskeiset tavoitteet kunnassanne?

2. Miten reagoitte yhdessä tunnistettuun indikaattoritietoon kuntanne toimialojen välillä?

Lisätietoja:
Hanna Hämäläinen
LAPE-muutosagentti
Keski-Suomi
hanna.k.hamalainen(a)jkl.fi
p. 0504036670

Kristiina Hyvärinen
Sivistyskunta-agentti
Etelä-Savo, Keski-Suomi,
Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo
kristiina.hyvarinen(a)kuopio.fi
p 0447184409