Reload page if you dont see the video.
Ongelmatilanteessa paina F5 tai Reload selaimen ollessa auki.


             

LAPSENPARAS - YHDESSÄENEMMÄN LASTENSUOJELUN YHTEISKEHITTÄMISPÄIVÄ
BARNETSBÄSTA – MERATILLSAMMANS EN SAMUTVECKLINGSDAG FÖR BARNSKYDDET

Aika/Tid 28.4.2017 klo/kl 9.00 – 15.30
Paikka: Allergiatalo, auditorio, Paciuksenkatu 19, Helsinki
Plats: Allergihuset, auditorium, Paciusgatan 19, Helsingfors

Ohjelma/Program

9.00 Tervetuloa yhteiskehittämispäivään! Välkommen till samutvecklingsdagen!
Kehittämispäällikkö Laura Yliruka (Socca/Heikki Waris -instituutti) ja utvec-klingschef Mia Montonen (FSKC)


9.15 Erityispalvelujen kehittäminen pääkaupunkiseudulla osana LAPEa, lastensuo-jelun johtaja Saila Nummikoski, Helsingin kaupunki.

9.30 Mallinnukset maakuntien uudistamistyön tukena, kehittämispäällikkö Pia Eriksson, THL

9.45 Mallinnukset yhteiskehittelyn kohteena: Lastensuojelun terapeuttisen laitos-kasvatuksen mallinnus, psykiatrian ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri Pekka Närhi, HUS & esimies Päivi Sihvo, Vantaa & kehittämispäällikkö Laura Yliruka

10.0 Mallinnukset yhteiskehittelyn kohteena: Lapsikeskeinen ja lapsenoikeusperustainen sijaishuollon ohjauksen ja valvonnan malli, erityisasiantuntija Susanna Hoikkala Lastensuojelun keskusliitto

Kommenttipuheenvuorot/ Kommentarer på modellbeskrivningarna
Pääkaupunkiseudun kunnat lastensuojelun päällikkö Mari Ahlström, Espoo, lastenkodin johtaja Roope Tommila, Helsinki, Vantaan edustaja

10.45 J a l o i t t e l u t a u k o / B e n s t r ä c k a r e

11.00 Psykiatrian näkökulma, lastenpsykiatrian linjajohtaja Leena Repokari (HUS)

11.15 Kommentar på modellbeskrivningarna utgående från arbete med svensk-språkiga placerade barn, Klienthandledning inom vård utanför hemmet, Pia Gripenberg, Helsinki

11.30 Mitä sulle kuuluu? – ryhmän näkökulma (laitoshoidon nuorten kokemusasian-tuntijat)

13.0 Työpajojen ohjeistus / Anvisningar till verkstadsarbete

13.15 Työpajat / Verkstäder

Työskentelyä ryhmissä mallinnusten pohjalta. Utvärdering av modellbeskriv-ningarna, utgående från arbete med svenskspråkiga barnskydds klienter

14.30 Tauko

14.45 Työryhmien työskentelyn purku
Genomgång av verkstadsarbetet

yliopistonlehtori Maija Jäppinen Helsingin yliopisto & Universitetslektor Harry Lunabba Svenska social- och kommunalhögskolan (SSKH)