Ongelmatilanteessa paina F5 tai Reload selaimen ollessa auki.


Uudenlainen johtaminen
- kohti yhteistä hyvinvointityötä keskiviikkona


4.9.2019 klo 9.30-15.30 Nuorisokeskus Villa Elba,
Kokkola Sannanrannantie 60


Ohjelma

9.30 Tervetuloa
Keski-Pohjanmaan LAPE-yhteistyöryhmän puheenjohtaja,
Kokkolan sivistysjohtaja Peter Johnson
9.45 Tiedolla johtaminen päätöksenteossa
Keski-Pohjanmaan maakuntahallituksen ja Halsuan kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Pärkkä

10.00 Mitä indikaattorit kertovat lasten, nuorten ja heidän vanhempiensa hyvinvoinnista? Kompleksinen hyvinvointitieto ja tiedolla johtaminen Keski-Pohjanmaan kontekstissa
Erikoistutkija Maaret Vuorenmaa, THL

10.55 Dialogeja tilannekuvan ja tulevaisuuden äärellä
Tavoite: Tunnistetaan yhteensovittavan johtamisen tarpeita ja mah-dollisuuksia yhteisestä tilannekuvasta käsin. Fasilitaattoreina kunta- ja muutosagentit sekä ministeriön edustajat. Työskentelyssä mukana nuoria. Kaksikielisyys huomioitu.

11.40 Lape-näkökulmat uudessa hallitusohjelmassa
LAPE-projektipäällikkö Katja Bergbacka, OKM

12.00 TAUKO

13.00 Hyvinvointikertomus ja yhdyspintatyö Länsi- ja Sisä-Suomessa
Ylitarkastaja Sini Männistö, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

13.30 Strateginen ja osallistava hyvinvointijohtaminen – kohti yhteistyöperustaisuutta
Yliopistonlehtori Jaana Leinonen, Lapin yliopisto

14.05 Kohti yhteistä hyvinvointisuunnitelmaa
Verkostotyöskentelyä kahvien kera
Tavoite: Käynnistetään maakunnallinen hyvinvointisuunnitelmatyö. Tunnistetaan yhdyspinnan ja verkostojen johtamisen kehittämishaas-teita. Fasilitaattoreina kunta- ja muutosagentit sekä ministeriön edustajat. Työskentelyssä mukana nuoria. Kaksikielisyys huomioitu.

15.30 Tilaisuuden yhteenveto ja miten tästä eteenpäin
Muutosagentti Katja Kivioja ja Kunta-agentti Piritta Pietilä-Litendahl.
Kiitos ja hyvää kotimatkaa!

 

ETT NYTT SLAGS LEDARSKAP - mot ett gemensamt välfärdsarbete
4.9.2019 kl. 9.00-15.30, ungdomscentret Villa Elba, Sandstrandsvägen 60, Karleby
Akademin leds av Mirja Antila, facilitator för LAPE-akademin

9.30 Välkommen
Ordförande för Mellersta Österbottens LAPE-samarbetsgrupp,
Karleby stads bildningsdirektör Peter Johnson

9.45 Tiedolla johtaminen päätöksenteossa (kunskapsledning vid beslutsfattande)
Ordförande för Mellersta Österbottens land-skapsstyrelse och Halso kommunstyrelse Timo Pärkkä

10.00 Mitkä indikaattorit kertovat lasten, nuorten ja heidän vanhempi-ensa hyvinvoinnista? Kompleksinen hyvinvointitieto ja tiedolla johtaminen Keski-Pohjanmaan kontekstissa (Vilka indikatorer beskriver välfärden hos barn, ungdomar och deras föräldrar? Komplex välfärdsinformation och kunskapsledning i Mellersta Österbottens kontext)
Specialforskare Maaret Vuorenmaa, THL

10.55 Dialoger om situationsbilden och framtiden
Mål: Vi identifierar behov och möjligheter hos samordnande ledar-skap med utgångspunkt i en gemensam situationsbild. Som facilita-torer fungerar kommun- och förändringsagenter samt representanter för ministeriet. Ungdomar medverkar i arbetet. Tvåspråkighet har be-aktats.

11.40 Lape-näkökulmat uudessa hallitusohjelmassa (LAPE-synvink-larna i det nya regeringsprogrammet)
LAPE-projektchef Katja Bergbacka, undervisnings- och kulturministe-riet

12.00 Lunch (på egen bekostnad) 13.00 Hyvinvointikertomus ja yhdyspintatyö Länsi- ja Sisä-Suomessa (väldfärdsberättelse och arbete med kontaktytan i västra och inre Finland)
Överinspektör Sini Männistö, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

13.30 Strateginen ja osallistava hyvinvointijohtaminen – kohti yhtei-styöperustaisuutta (strategiskt och delaktiggörande välfärdsle-darskap - mot samarbete som utgångspunkt)
Universitetslektor Jaana Leinonen, Lapplands universitet

14.05 Mot en gemensam välfärdsplan
Nätverksarbete samt kaffe
Mål: Vi inleder arbetet med en välfärdsplan för landskapet. Vi identifi-erar utvecklingsutmaningar när det gäller kontaktytan och ledning av nätverk. Som facilitatorer fungerar kommun- och förändringsagenter samt representanter för ministeriet. Ungdomar medverkar i arbetet. Tvåspråkighet har beaktats.

15.30 Sammanfattning och hur vi fortsätter vidare
Förändringsagent Katja Kivioja och kommunagent Piritta Pietilä-Li-tendahl.
Tack och trevlig hemresa